DOTÁCIE NA SOLÁRNE PANELY 2018 - AKTUALIZOVANÉsolarne panely dotacie 2018

Bližšie informácie, ako to je vlastne s dotáciami na solárne panely v roku 2018.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavila projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Dôležité je, že o podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. Je však možné sa pripraviť na inštalácie, keďže už vieme presné podmienky a začať administratívny proces vybavovanie dotácií, s ktorým Vám, samozrejme, pomôžeme.


Na prvý národný projekt je vyčlenených 45 miliónov €, vďaka ktorým sa plánuje podporenie viac ako 15 000 systémov.

Ako domácnosť získate poukážku, ktorú si budete môcť uplatniť priamo u nás. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Celkové náklady na inštaláciu budú zrejmé z faktúry, celková výška dotácie nesmie byť vyššia ako 50% celkových nákladov.

FOTOVOLTAIKADomácnosti môžu získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW. Aj naďalej zostáva v platnosti, že prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy zadarmo, a preto je dôležité elektráreň navrhnúť tak, aby sa pokiaľ možno 100% energie spotrebovalo v rámci domácnosti.

Aby bolo 100% využívanie jednoduchšie a efektívnejšie, podporované budú aj systémy s akumuláciou elektriny do batérií, kde si cez deň nespotrebovanú elektrinu uložíte a využijete ju v noci, keď už elektráreň vyrábať nebude.

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome:

o 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
o 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu,
o 180 € na 1kWh akumulovanej energie až do výšky 5kWh, t.j. max. dotácia 900€.

Čiže v skratke:

U nás sa môžete informovať ako získať 2 550 € na inštalácie bez batérií, resp. 3 450 € na inštalácie s batériami. Informácie získate na info@solarnydom.sk kde Vás následne budeme kontaktovať, zaradíme do databázy a po spustení registrácie poukážok sa o tom dozviete medzi prvými.

ZDROJ: SIEA; www.zelenadomacnostiam.skFinančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná (resp. zaregistrovaná) v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

www.solarnydom.sk
www.facebook.com/solarnydom